Skip to content

Δ.Ο.Β. - Π.Ε.Ε.Ε.Β.

Portal ενημέρωσης της αλυσίδας σχετικής με τον κλάδο του βαμβακιού.

βαμβάκι ΔΟΒ ΠΕΕΕΒ

Δ.Ο.Β. - Π.Ε.Ε.Ε.Β.

Portal ενημέρωσης φορέων της αλυσίδας σχετικής με τον κλάδο του βαμβακιού.

Η εταιρεία

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ)
αποτελούμενη από παραγωγούς και εκκοκκιστές, συστήθηκε το 2016 και εγκρίθηκε με την απ’ 29-02-2016/1178/25334 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με κύριο στόχο την ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας με την παραγωγή βάμβακος προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς με επικαιροποίηση των μεθόδων καλλιέργειας και ανάπτυξη των στρατηγικών εμπορίας μέσα από συστήματα πιστοποίησης της ποιότητας καθώς το βαμβάκι αποτελεί ένα από τα πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας μας.

Σκοπός
της ΔΟΒ είναι η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών διεπαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της, η προώθηση και βελτίωση της βαμβακοκαλλιέργειας, για ποσοτική και ποιοτική παραγωγή στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις χρησιμοποιούμενες σύγχρονες μεθόδους, η εμβάθυνση της γνώσης για την οργάνωση της παραγωγής και εμπορίας του προϊόντος βάμβακος και πιστοποίηση της ποιότητάς αυτού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς η ίδια να ασκεί οποιαδήποτε κερδοσκοπική δραστηριότητα (άρθρο 2 παρ.1).

Το έργο

website-development
Custom κατασκευή Blog
responsive κατασκευή ιστοσελίδων
Responsive κατασκευή ιστοσελίδας
εκπαίδευση διαχείρισης
Εκπαίδευση διαχείρισης

Ιδιοκτήτης: Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος & Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών Εξαγωγέων Βάμβακος (ΔΟΒ-ΠΕΕΕΒ)
Αντικείμενο: Ενημέρωση για το ελληνικό βαμβάκι
Τύπος σελίδας: Portal, Blog, Ενημέρωση

Back To Top